FANDOM


Kẻ Thù Trong Final Fantasy IV
FloatEye
フロータイボール (Furōtaibōru)
FloatEye-ffiv
Thông Số
Level HP MP
4 1 1
Strength Magic
20 0
Defense M. Defense Evasion
0 0 0
EXP Gil
0 0
Địa Điểm Airship
Loài None
Steal N/A
Rơi Đồ Không có
Kĩ Năng N/A
Kị Với Fire
Kháng Lại Không có
Miễn Dịch Không có
Hấp Thụ Không có
Thông Tin Khác N/A
FloatEye
フロータイボール (Furōtaibōru)
FloatEye-ffiv
Thông Số
Level HP MP
4 1 1
Strength Magic
20 0
Defense M. Defense Evasion
0 0 0
EXP Gil
0 0
Địa Điểm {{{J2e Location}}}
Loài None
Steal {{{J2e Steal}}}
Rơi Đồ {{{J2e Drop}}}
Kĩ Năng None
Kị Với {{{J2e Weak Against}}}
Kháng Lại Không có
Miễn Dịch {{{J2e Immune to}}}
Hấp Thụ Không có
Thông Tin Khác None
FloatEye
フロータイボール (Furōtaibōru)
FloatEye-ffiv
Thông Số
Level HP MP
4 1 1
Strength Magic
20 0
Defense M. Defense Evasion
0 0 0
EXP Gil
0 0
Địa Điểm Airship
Loài None
Steal Không có
Rơi Đồ Không có
Kĩ Năng N/A
Kị Với Fire
Kháng Lại Không có
Miễn Dịch Không có
Hấp Thụ Không có
Thông Tin Khác N/A
Floating Eyeball
フロータイボール (Furōtaibōru)
FloatingEyeball-ffiv-gba
#002#003 #004
Thông Số
Level HP MP
4 1 1
Strength Magic
20 0
Defense M. Defense Evasion
0 0 0
EXP Gil
0 0
Địa Điểm Airship
Loài None
Rơi Đồ Không có
Kĩ Năng None
Kị Với Fire
Kháng Lại Không có
Miễn Dịch Không có
Hấp Thụ Không có
Thông Tin Khác N/A
Floating Eye
フロータイボール (Furōtaibōru)
FloatingEye ffiv DS
#200#001 #002
Thông Số
Level HP
11 40
EXP Gil
0 0
Địa Điểm Airship
Steal Không có
Thường Rơi Không có
Ít Khi Rơi Không có
Hiếm Rơi Không có
Rất Hiếm Rơi Không có
Kĩ Năng N/A
Kị Với Không có
Kháng Lại Không có
Miễn Dịch Không có
Hấp Thụ Không có
FloatEye
フロータイボール (Furōtaibōru)
FloatEye-ffiv
Thông Số
Level HP MP
4 20 1
Strength Magic
20 0
Defense M. Defense Evasion
0 0 0
EXP Gil
42 9
Địa Điểm Khu vực Baron
Loài None
Steal N/A
Rơi Đồ Life, Alarm, Gold-Pin
Kĩ Năng N/A
Kị Với Arrows
Kháng Lại Pig, Mini, Toad, Berserk, Sleep, Paralyze
Miễn Dịch
Hấp Thụ Không có
Thông Tin Khác N/A
FloatEye
フロータイボール (Furōtaibōru)
FloatEye-ffiv
Thông Số
Level HP MP
4 20 1
Strength Magic
20 0
Defense M. Defense Evasion
0 0 0
EXP Gil
42 9
Địa Điểm {{{2 J2e Location}}}
Loài None
Steal {{{2 J2e Steal}}}
Rơi Đồ {{{2 J2e Drop}}}
Kĩ Năng None
Kị Với {{{2 J2e Weak Against}}}
Kháng Lại Pig, Mini, Toad, Berserk, Sleep, Paralyze
Miễn Dịch {{{2 J2e Immune to}}}
Hấp Thụ Không có
Thông Tin Khác None
FloatEye
フロータイボール (Furōtaibōru)
FloatEye-ffiv
Thông Số
Level HP MP
4 20 1
Strength Magic
20 0
Defense M. Defense Evasion
0 0 0
EXP Gil
42 9
Địa Điểm Khu vực Baron
Loài None
Steal Eyedrops
Rơi Đồ Eyedrops, Life, Alarm, Soft
Kĩ Năng N/A
Kị Với Arrows
Kháng Lại Pig, Mini, Toad, Berserk, Sleep, Paralyze
Miễn Dịch -
Hấp Thụ Không có
Thông Tin Khác N/A
Floating Eyeball
フロータイボール (Furōtaibōru)
FloatingEyeball-ffiv-gba
#002#003 #004
Thông Số
Level HP MP
4 20 1
Strength Magic
20 0
Defense M. Defense Evasion
0 0 0
EXP Gil
42 9
Địa Điểm
Loài None
Rơi Đồ Eye Drops, Phoenix Down, Alarm Clock, Gold Needle
Kĩ Năng None
Kị Với Arrows
Kháng Lại Pig, Mini, Toad, Berserk, Sleep, Paralyze
Miễn Dịch -
Hấp Thụ Không có
Thông Tin Khác N/A
Floating Eye
フロータイボール (Furōtaibōru)
FloatingEye ffiv DS
#200#001 #002
Thông Số
Level HP
11 40
EXP Gil
150 7
Địa Điểm Khu vực Baron
Steal Eye Drops (60%)
Thường Rơi Eye Drops (20%)
Ít Khi Rơi Phoenix Down (12%)
Hiếm Rơi Alarm Clock (5%)
Rất Hiếm Rơi Gold Needle (0.4%)
Kĩ Năng N/A
Kị Với Wind, Fire
Kháng Lại Earth
Miễn Dịch Không có
Hấp Thụ Không có
{{{3 SNES}}}
フロータイボール (Furōtaibōru)
FloatEye-ffiv
Thông Số
Level HP MP
{{{3 level}}} {{{3 HP}}} {{{3 MP}}}
Strength Magic
{{{3 Strength}}} {{{3 Magic}}}
Defense M. Defense Evasion
{{{3 Def}}} {{{3 MDef}}} {{{3 Evasion}}}
EXP Gil
{{{3 EXP}}} {{{3 Gil}}}
Địa Điểm {{{3 Location}}}
Loài {{{3 Type}}}
Steal {{{3 SNESSteal}}}
Rơi Đồ {{{3 SNESDrop}}}
Kĩ Năng {{{3 SNESAbilities}}}
Kị Với {{{3 Weak Against}}}
Kháng Lại {{{3 Resistant to}}}
Miễn Dịch {{{3 Immune to}}}
Hấp Thụ {{{3 Absorbs}}}
Thông Tin Khác {{{3 Info}}}
{{{3 J2e}}}
フロータイボール (Furōtaibōru)
FloatEye-ffiv
Thông Số
Level HP MP
{{{3 level}}} {{{3 HP}}} {{{3 MP}}}
Strength Magic
{{{3 Strength}}} {{{3 Magic}}}
Defense M. Defense Evasion
{{{3 Def}}} {{{3 MDef}}} {{{3 Evasion}}}
EXP Gil
{{{3 EXP}}} {{{3 Gil}}}
Địa Điểm {{{3 J2e Location}}}
Loài {{{3 Type}}}
Steal {{{3 J2e Steal}}}
Rơi Đồ {{{3 J2e Drop}}}
Kĩ Năng {{{3 J2e Abilities}}}
Kị Với {{{3 J2e Weak Against}}}
Kháng Lại {{{3 Resistant to}}}
Miễn Dịch {{{3 J2e Immune to}}}
Hấp Thụ {{{3 Absorbs}}}
Thông Tin Khác
{{{3 PS}}}
フロータイボール (Furōtaibōru)
FloatEye-ffiv
Thông Số
Level HP MP
{{{3 level}}} {{{3 HP}}} {{{3 MP}}}
Strength Magic
{{{3 Strength}}} {{{3 Magic}}}
Defense M. Defense Evasion
{{{3 Def}}} {{{3 MDef}}} {{{3 Evasion}}}
EXP Gil
{{{3 EXP}}} {{{3 Gil}}}
Địa Điểm {{{3 PSLocation}}}
Loài {{{3 Type}}}
Steal {{{3 PSSteal}}}
Rơi Đồ {{{3 PSDrop}}}
Kĩ Năng {{{3 PSAbilities}}}
Kị Với {{{3 Weak Against}}}
Kháng Lại {{{3 Resistant to}}}
Miễn Dịch {{{3 Immune to}}}
Hấp Thụ {{{3 Absorbs}}}
Thông Tin Khác {{{3 Info}}}
{{{3 GBA}}}
フロータイボール (Furōtaibōru)
FloatingEyeball-ffiv-gba
#N/A
Thông Số
Level HP MP
{{{3 level}}} {{{3 HP}}} {{{3 MP}}}
Strength Magic
{{{3 Strength}}} {{{3 Magic}}}
Defense M. Defense Evasion
{{{3 Def}}} {{{3 MDef}}} {{{3 Evasion}}}
EXP Gil
{{{3 EXP}}} {{{3 Gil}}}
Địa Điểm {{{3 GBALocation}}}
Loài {{{3 Type}}}
Rơi Đồ {{{3 GBATreasure}}}
Kĩ Năng {{{3 GBAAbilities}}}
Kị Với {{{3 Weak Against}}}
Kháng Lại {{{3 Resistant to}}}
Miễn Dịch {{{3 Immune to}}}
Hấp Thụ {{{3 Absorbs}}}
Thông Tin Khác {{{3 Info}}}
{{{3 DS}}}
フロータイボール (Furōtaibōru)
FloatingEye ffiv DS
#N/A
Thông Số
Level HP
{{{3 DSlevel}}} {{{3 DSHP}}}
EXP Gil
{{{3 DSEXP}}} {{{3 DSGil}}}
Địa Điểm {{{3 DSLocation}}}
Steal {{{3 DSSteal}}}
Thường Rơi {{{3 Drop1}}}
Ít Khi Rơi {{{3 Drop2}}}
Hiếm Rơi {{{3 Drop3}}}
Rất Hiếm Rơi {{{3 Drop4}}}
Kĩ Năng {{{3 DSAbilities}}}
Kị Với {{{3 DSWeak}}}
Kháng Lại {{{3 DSResist}}}
Miễn Dịch {{{3 DSImmune}}}
Hấp Thụ {{{3 DSAbsorb}}}
{{{4 SNES}}}
フロータイボール (Furōtaibōru)
FloatEye-ffiv
Thông Số
Level HP MP
{{{4 level}}} {{{4 HP}}} {{{4 MP}}}
Strength Magic
{{{4 Strength}}} {{{4 Magic}}}
Defense M. Defense Evasion
{{{4 Def}}} {{{4 MDef}}} {{{4 Evasion}}}
EXP Gil
{{{4 EXP}}} {{{4 Gil}}}
Địa Điểm {{{4 Location}}}
Loài {{{4 Type}}}
Steal {{{4 SNESSteal}}}
Rơi Đồ {{{4 SNESDrop}}}
Kĩ Năng {{{4 SNESAbilities}}}
Kị Với {{{4 Weak Against}}}
Kháng Lại {{{4 Resistant to}}}
Miễn Dịch {{{4 Immune to}}}
Absorbs {{{4 Absorbs}}}
Thông Tin Khác {{{4 Info}}}
{{{4 J2e}}}
フロータイボール (Furōtaibōru)
FloatEye-ffiv
Thông Số
Level HP MP
{{{4 level}}} {{{4 HP}}} {{{4 MP}}}
Strength Magic
{{{4 Strength}}} {{{4 Magic}}}
Defense M. Defense Evasion
{{{4 Def}}} {{{4 MDef}}} {{{4 Evasion}}}
EXP Gil
{{{4 EXP}}} {{{4 Gil}}}
Địa Điểm {{{4 J2e Location}}}
Loài {{{4 Type}}}
Steal {{{4 J2e Steal}}}
Rơi Đồ {{{4 J2e Drop}}}
Kĩ Năng {{{4 J2e Abilities}}}
Kị Với {{{4 J2e Weak Against}}}
Kháng Lại {{{4 Resistant to}}}
Miễn Dịch {{{4 J2e Immune to}}}
Hấp Thụ {{{4 Absorbs}}}
Thông Tin Khác
{{{4 PS}}}
フロータイボール (Furōtaibōru)
FloatEye-ffiv
Thông Số
Level HP MP
{{{4 level}}} {{{4 HP}}} {{{4 MP}}}
Strength Magic
{{{4 Strength}}} {{{4 Magic}}}
Defense M. Defense Evasion
{{{4 Def}}} {{{4 MDef}}} {{{4 Evasion}}}
EXP Gil
{{{4 EXP}}} {{{4 Gil}}}
Địa Điểm {{{4 PSLocation}}}
Loài {{{4 Type}}}
Steal {{{4 PSSteal}}}
Rơi Đồ {{{4 PSDrop}}}
Kĩ Năng {{{4 PSAbilities}}}
Kị Với {{{4 Weak Against}}}
Kháng Lại {{{4 Resistant to}}}
Miễn Dịch {{{4 Immune to}}}
Hấp Thụ {{{4 Absorbs}}}
Thông Tin Khác {{{4 Info}}}
{{{4 GBA}}}
フロータイボール (Furōtaibōru)
FloatingEyeball-ffiv-gba
#N/A
Thông Số
Level HP MP
{{{4 level}}} {{{4 HP}}} {{{4 MP}}}
Strength Magic
{{{4 Strength}}} {{{4 Magic}}}
Defense M. Defense Evasion
{{{4 Def}}} {{{4 MDef}}} {{{4 Evasion}}}
EXP Gil
{{{4 EXP}}} {{{4 Gil}}}
Địa Điểm {{{4 GBALocation}}}
Loài {{{4 Type}}}
Rơi Đồ {{{4 GBATreasure}}}
Kĩ Năng {{{4 GBAAbilities}}}
Kị Với {{{4 Weak Against}}}
Kháng Lại {{{4 Resistant to}}}
Miễn Dịch {{{4 Immune to}}}
Hấp Thụ {{{4 Absorbs}}}
Thông Tin Khác {{{4 Info}}}
{{{4 DS}}}
フロータイボール (Furōtaibōru)
FloatingEye ffiv DS
#N/A
Thông Số
Level HP
{{{4 DSlevel}}} {{{4 DSHP}}}
EXP Gil
{{{4 DSEXP}}} {{{4 DSGil}}}
Địa Điểm {{{4 DSLocation}}}
Steal {{{4 DSSteal}}}
Thường Rơi {{{4 Drop1}}}
Ít Khi Rơi {{{4 Drop2}}}
Hiếm Rơi {{{4 Drop3}}}
Rất Hiếm Rơi {{{4 Drop4}}}
Kĩ Năng {{{4 DSAbilities}}}
Kị Với {{{4 DSWeak}}}
Kháng Lại {{{4 DSResist}}}
Miễn Dịch {{{4 DSImmune}}}
Hấp Thụ {{{4 DSAbsorb}}}

Floating Eye là một loài quái vật biết bay xuất hiện vào ngay đầu game Final Fantasy IV. Nhưng nó cực kì ít HP, và bạn chẳng khó khăn gì khi hạ nó với vài nhất tấn công thông thường của Cecil. Con quái vật này có hình dáng tròn trĩnh và có một cặp cánh trên cái thân tròn ấy, mỗi cánh và mỗi cái chân nhỏ của nó có một cặp vuốt sắc nhọn. Nó cũng có một cái đuôi dài từ năm đến sáu đốt xương ở đằng sau. Còn một thứ không thể thiếu được, đó là con mắt không lồ trên người nó (như cái tên của nó đã nói rõ, con mắt biết bay) và hàng tá cái răng nhọn hoắc.

Kẻ Thù Liên Quansửa

Final Fantasy IV: The After Yearssửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên