FANDOM


Xem thêm: Golbez.
Kẻ Thù Trong Final Fantasy IV
Golbez
ゴルベーザ (Gorubēza)
Golbez battle
Thông Số
Level HP MP
26 65,500 4,093
Strength Magic
19 0
Defense M. Defense Evasion
0 0 0
EXP Gil
0 0
Địa Điểm Tower of Zot
Loài None
Steal N/A
Rơi Đồ N/A
Kĩ Năng N/A
Kị Với Fire, Holy
Kháng Lại Poison, Blind, Silence, Pig, Mini, Toad, Petrify, Death, Berserk, Confuse, Sleep, Paralyze, Curse, Gradual Petrify
Miễn Dịch None
Hấp Thụ None
Thông Tin Khác
Golbeze
ゴルベーザ (Gorubēza)
Golbez battle
Thông Số
Level HP MP
26 65,500 4,093
Strength Magic
19 0
Defense M. Defense Evasion
0 0 0
EXP Gil
0 0
Địa Điểm {{{J2e Location}}}
Loài None
Steal None
Rơi Đồ None
Kĩ Năng None
Kị Với {{{J2e Weak Against}}}
Kháng Lại Poison, Blind, Silence, Pig, Mini, Toad, Petrify, Death, Berserk, Confuse, Sleep, Paralyze, Curse, Gradual Petrify
Miễn Dịch None
Hấp Thụ None
Thông Tin Khác
Golbez
ゴルベーザ (Gorubēza)
Golbez battle
Thông Số
Level HP MP
26 65,500 4,093
Strength Magic
19 0
Defense M. Defense Evasion
0 0 0
EXP Gil
0 0
Địa Điểm Tower of Zot
Loài None
Steal N/A
Rơi Đồ N/A
Kĩ Năng N/A
Kị Với Fire, Holy
Kháng Lại Poison, Blind, Silence, Pig, Mini, Toad, Petrify, Death, Berserk, Confuse, Sleep, Paralyze, Curse, Gradual Petrify
Miễn Dịch None
Hấp Thụ None
Thông Tin Khác
Golbez
ゴルベーザ (Gorubēza)
Golbez-ffiv-gba
#N/A
Thông Số
Level HP MP
26 65,500 4,093
Strength Magic
19 0
Defense M. Defense Evasion
0 0 0
EXP Gil
0 0
Địa Điểm Tower of Zot
Loài None
Rơi Đồ N/A
Kĩ Năng N/A
Kị Với Fire, Holy
Kháng Lại Poison, Blind, Silence, Pig, Mini, Toad, Petrify, Death, Berserk, Confuse, Sleep, Paralyze, Curse, Gradual Petrify
Miễn Dịch None
Hấp Thụ None
Thông Tin Khác
Golbez
ゴルベーザ (Gorubēza)
DSGolbezBattle
#N/A
Thông Số
Level HP
38 9,999
EXP Gil
40,000 11,000
Địa Điểm
Steal -
Thường Rơi
Ít Khi Rơi -
Hiếm Rơi
Rất Hiếm Rơi -
Kĩ Năng N/A
Kị Với
Kháng Lại
Miễn Dịch To everything but Sap, Slow
Hấp Thụ
Golbez
ゴルベーザ (Gorubēza)
Golbez battle
Thông Số
Level HP MP
31 23,001 1,437
Strength Magic
86 1
Defense M. Defense Evasion
0 0
EXP Gil
15,000 10,000
Địa Điểm Lâu đài Dwarven
Loài None
Steal N/A
Rơi Đồ N/A
Kĩ Năng Virus, Hold Gas, Ice2, Drain, Fire2, Psych, Call, Lit2
Kị Với Fire, Holy
Kháng Lại Poison, Blind, Silence, Pig, Mini, Toad, Petrify, Death, Berserk, Confusion, Sleep, Paralyze, Curse, Gradual Petrify
Miễn Dịch None
Hấp Thụ None
Thông Tin Khác
Golbeze
ゴルベーザ (Gorubēza)
Golbez battle
Thông Số
Level HP MP
31 23,001 1,437
Strength Magic
86 1
Defense M. Defense Evasion
0 0
EXP Gil
15,000 10,000
Địa Điểm {{{2 J2e Location}}}
Loài None
Steal None
Rơi Đồ None
Kĩ Năng {{{2 J2e Abilities}}}
Kị Với {{{2 J2e Weak Against}}}
Kháng Lại Poison, Blind, Silence, Pig, Mini, Toad, Petrify, Death, Berserk, Confusion, Sleep, Paralyze, Curse, Gradual Petrify
Miễn Dịch None
Hấp Thụ None
Thông Tin Khác
Golbez
ゴルベーザ (Gorubēza)
Golbez battle
Thông Số
Level HP MP
31 23,001 1,437
Strength Magic
86 1
Defense M. Defense Evasion
0 0
EXP Gil
15,000 10,000
Địa Điểm Dwarven Castle
Loài None
Steal N/A
Rơi Đồ N/A
Kĩ Năng Cursed Aura, Bio, Ice2, Drain, Fire2, Asper, Summon, Bolt2
Kị Với Fire, Holy
Kháng Lại Poison, Blind, Silence, Pig, Mini, Toad, Petrify, Death, Berserk, Confusion, Sleep, Paralyze, Curse, Gradual Petrify
Miễn Dịch None
Hấp Thụ None
Thông Tin Khác
Golbez
ゴルベーザ (Gorubēza)
Golbez-ffiv-gba
#206#207 #208
Thông Số
Level HP MP
31 23,001 1,437
Strength Magic
86 1
Defense M. Defense Evasion
0 0
EXP Gil
15,000 10,000
Địa Điểm Dwarven Castle
Loài None
Rơi Đồ N/A
Kĩ Năng Ice Bind, Bio, Blizzara, Drain, Fira, Osmose, Summon, Thundara
Kị Với Fire, Holy
Kháng Lại Poison, Blind, Silence, Pig, Mini, Toad, Petrify, Death, Berserk, Confusion, Sleep, Paralyze, Curse, Gradual Petrify
Miễn Dịch None
Hấp Thụ None
Thông Tin Khác
Golbez
ゴルベーザ (Gorubēza)
DSGolbezBattle
#173#174 #175
Thông Số
Level HP
Không rõ 9,999
EXP Gil
40,000 11,000
Địa Điểm Dwarven Castle
Steal Không có
Thường Rơi Không có
Ít Khi Rơi Không có
Hiếm Rơi Không có
Rất Hiếm Rơi Không có
Kĩ Năng Binding Cold, Barrier Shift, Bio, Blizzara, Drain, Fira, Osmose, Summon, Thundara
Kị Với Thay đổi trong trận
Kháng Lại Không có
Miễn Dịch Không có
Hấp Thụ Thay đổi trong trận
{{{3 SNES}}}
ゴルベーザ (Gorubēza)
Golbez battle
Thông Số
Level HP MP
{{{3 level}}} {{{3 HP}}} {{{3 MP}}}
Strength Magic
{{{3 Strength}}} {{{3 Magic}}}
Defense M. Defense Evasion
{{{3 Def}}} {{{3 MDef}}} {{{3 Evasion}}}
EXP Gil
{{{3 EXP}}} {{{3 Gil}}}
Địa Điểm {{{3 Location}}}
Loài {{{3 Type}}}
Steal {{{3 SNESSteal}}}
Rơi Đồ {{{3 SNESDrop}}}
Kĩ Năng {{{3 SNESAbilities}}}
Kị Với {{{3 Weak Against}}}
Kháng Lại {{{3 Resistant to}}}
Miễn Dịch {{{3 Immune to}}}
Hấp Thụ {{{3 Absorbs}}}
Thông Tin Khác {{{3 Info}}}
{{{3 J2e}}}
ゴルベーザ (Gorubēza)
Golbez battle
Thông Số
Level HP MP
{{{3 level}}} {{{3 HP}}} {{{3 MP}}}
Strength Magic
{{{3 Strength}}} {{{3 Magic}}}
Defense M. Defense Evasion
{{{3 Def}}} {{{3 MDef}}} {{{3 Evasion}}}
EXP Gil
{{{3 EXP}}} {{{3 Gil}}}
Địa Điểm {{{3 J2e Location}}}
Loài {{{3 Type}}}
Steal {{{3 J2e Steal}}}
Rơi Đồ {{{3 J2e Drop}}}
Kĩ Năng {{{3 J2e Abilities}}}
Kị Với {{{3 J2e Weak Against}}}
Kháng Lại {{{3 Resistant to}}}
Miễn Dịch {{{3 J2e Immune to}}}
Hấp Thụ {{{3 Absorbs}}}
Thông Tin Khác
{{{3 PS}}}
ゴルベーザ (Gorubēza)
Golbez battle
Thông Số
Level HP MP
{{{3 level}}} {{{3 HP}}} {{{3 MP}}}
Strength Magic
{{{3 Strength}}} {{{3 Magic}}}
Defense M. Defense Evasion
{{{3 Def}}} {{{3 MDef}}} {{{3 Evasion}}}
EXP Gil
{{{3 EXP}}} {{{3 Gil}}}
Địa Điểm {{{3 PSLocation}}}
Loài {{{3 Type}}}
Steal {{{3 PSSteal}}}
Rơi Đồ {{{3 PSDrop}}}
Kĩ Năng {{{3 PSAbilities}}}
Kị Với {{{3 Weak Against}}}
Kháng Lại {{{3 Resistant to}}}
Miễn Dịch {{{3 Immune to}}}
Hấp Thụ {{{3 Absorbs}}}
Thông Tin Khác {{{3 Info}}}
{{{3 GBA}}}
ゴルベーザ (Gorubēza)
Golbez-ffiv-gba
#N/A
Thông Số
Level HP MP
{{{3 level}}} {{{3 HP}}} {{{3 MP}}}
Strength Magic
{{{3 Strength}}} {{{3 Magic}}}
Defense M. Defense Evasion
{{{3 Def}}} {{{3 MDef}}} {{{3 Evasion}}}
EXP Gil
{{{3 EXP}}} {{{3 Gil}}}
Địa Điểm {{{3 GBALocation}}}
Loài {{{3 Type}}}
Rơi Đồ {{{3 GBATreasure}}}
Kĩ Năng {{{3 GBAAbilities}}}
Kị Với {{{3 Weak Against}}}
Kháng Lại {{{3 Resistant to}}}
Miễn Dịch {{{3 Immune to}}}
Hấp Thụ {{{3 Absorbs}}}
Thông Tin Khác {{{3 Info}}}
{{{3 DS}}}
ゴルベーザ (Gorubēza)
DSGolbezBattle
#N/A
Thông Số
Level HP
{{{3 DSlevel}}} {{{3 DSHP}}}
EXP Gil
{{{3 DSEXP}}} {{{3 DSGil}}}
Địa Điểm {{{3 DSLocation}}}
Steal {{{3 DSSteal}}}
Thường Rơi {{{3 Drop1}}}
Ít Khi Rơi {{{3 Drop2}}}
Hiếm Rơi {{{3 Drop3}}}
Rất Hiếm Rơi {{{3 Drop4}}}
Kĩ Năng {{{3 DSAbilities}}}
Kị Với {{{3 DSWeak}}}
Kháng Lại {{{3 DSResist}}}
Miễn Dịch {{{3 DSImmune}}}
Hấp Thụ {{{3 DSAbsorb}}}
{{{4 SNES}}}
ゴルベーザ (Gorubēza)
Golbez battle
Thông Số
Level HP MP
{{{4 level}}} {{{4 HP}}} {{{4 MP}}}
Strength Magic
{{{4 Strength}}} {{{4 Magic}}}
Defense M. Defense Evasion
{{{4 Def}}} {{{4 MDef}}} {{{4 Evasion}}}
EXP Gil
{{{4 EXP}}} {{{4 Gil}}}
Địa Điểm {{{4 Location}}}
Loài {{{4 Type}}}
Steal {{{4 SNESSteal}}}
Rơi Đồ {{{4 SNESDrop}}}
Kĩ Năng {{{4 SNESAbilities}}}
Kị Với {{{4 Weak Against}}}
Kháng Lại {{{4 Resistant to}}}
Miễn Dịch {{{4 Immune to}}}
Absorbs {{{4 Absorbs}}}
Thông Tin Khác {{{4 Info}}}
{{{4 J2e}}}
ゴルベーザ (Gorubēza)
Golbez battle
Thông Số
Level HP MP
{{{4 level}}} {{{4 HP}}} {{{4 MP}}}
Strength Magic
{{{4 Strength}}} {{{4 Magic}}}
Defense M. Defense Evasion
{{{4 Def}}} {{{4 MDef}}} {{{4 Evasion}}}
EXP Gil
{{{4 EXP}}} {{{4 Gil}}}
Địa Điểm {{{4 J2e Location}}}
Loài {{{4 Type}}}
Steal {{{4 J2e Steal}}}
Rơi Đồ {{{4 J2e Drop}}}
Kĩ Năng {{{4 J2e Abilities}}}
Kị Với {{{4 J2e Weak Against}}}
Kháng Lại {{{4 Resistant to}}}
Miễn Dịch {{{4 J2e Immune to}}}
Hấp Thụ {{{4 Absorbs}}}
Thông Tin Khác
{{{4 PS}}}
ゴルベーザ (Gorubēza)
Golbez battle
Thông Số
Level HP MP
{{{4 level}}} {{{4 HP}}} {{{4 MP}}}
Strength Magic
{{{4 Strength}}} {{{4 Magic}}}
Defense M. Defense Evasion
{{{4 Def}}} {{{4 MDef}}} {{{4 Evasion}}}
EXP Gil
{{{4 EXP}}} {{{4 Gil}}}
Địa Điểm {{{4 PSLocation}}}
Loài {{{4 Type}}}
Steal {{{4 PSSteal}}}
Rơi Đồ {{{4 PSDrop}}}
Kĩ Năng {{{4 PSAbilities}}}
Kị Với {{{4 Weak Against}}}
Kháng Lại {{{4 Resistant to}}}
Miễn Dịch {{{4 Immune to}}}
Hấp Thụ {{{4 Absorbs}}}
Thông Tin Khác {{{4 Info}}}
{{{4 GBA}}}
ゴルベーザ (Gorubēza)
Golbez-ffiv-gba
#N/A
Thông Số
Level HP MP
{{{4 level}}} {{{4 HP}}} {{{4 MP}}}
Strength Magic
{{{4 Strength}}} {{{4 Magic}}}
Defense M. Defense Evasion
{{{4 Def}}} {{{4 MDef}}} {{{4 Evasion}}}
EXP Gil
{{{4 EXP}}} {{{4 Gil}}}
Địa Điểm {{{4 GBALocation}}}
Loài {{{4 Type}}}
Rơi Đồ {{{4 GBATreasure}}}
Kĩ Năng {{{4 GBAAbilities}}}
Kị Với {{{4 Weak Against}}}
Kháng Lại {{{4 Resistant to}}}
Miễn Dịch {{{4 Immune to}}}
Hấp Thụ {{{4 Absorbs}}}
Thông Tin Khác {{{4 Info}}}
{{{4 DS}}}
ゴルベーザ (Gorubēza)
DSGolbezBattle
#N/A
Thông Số
Level HP
{{{4 DSlevel}}} {{{4 DSHP}}}
EXP Gil
{{{4 DSEXP}}} {{{4 DSGil}}}
Địa Điểm {{{4 DSLocation}}}
Steal {{{4 DSSteal}}}
Thường Rơi {{{4 Drop1}}}
Ít Khi Rơi {{{4 Drop2}}}
Hiếm Rơi {{{4 Drop3}}}
Rất Hiếm Rơi {{{4 Drop4}}}
Kĩ Năng {{{4 DSAbilities}}}
Kị Với {{{4 DSWeak}}}
Kháng Lại {{{4 DSResist}}}
Miễn Dịch {{{4 DSImmune}}}
Hấp Thụ {{{4 DSAbsorb}}}

Golbez là một con trùm trong Final Fantasy IV. Người chơi sẽ chạm trán với hắn hai lần. Lần đầu tiên thì chỉ là trận đánh tay đôi giữa Tellah và Golbez, hơn nữa trận đầu tiên là trận đánh tự động nên bạn không thể điều khiển được Tellah, trận thứ hai mới thực sự là trận đánh giữa bạn và Golbez.

Trận Đầu Tiênsửa

Đây chỉ là đoạn hoạt cảnh trên nền trận đánh giữa Tellah và Golbez. Tellah sẽ tự động sử dụng lần lượt các phép Firaga, Blizzaga và Thundaga sau cùng ông sẽ sử dụng Meteor để kết liễu cả Golbez lẫn chính mình.

Trận Thứ Haisửa

Trong trận đánh thứ hai, bạn có một khoảng thời gian rất ngắn trước khi Golbez trói tất cả thành viên lại với kĩ năng Binding Cold và rồi sau đó hắn ta triệu hồi Shadow Dragon để nó sử dụng đòn Black Fang giết từng người trong nhóm. During this time, khi hắn chưa trói cả nhóm lại thì hãy nhanh chóng niệm phép Shell lên Cecil. Rồi cho Kain sử dụng Jump để tránh khỏi đòn trói để anh ta có thể sống sót, tuy nhiên không thể làm được điều này trên bản DS. Con Shadow Dragon sẽ sử dụng đòn Black Fang tấn công và tiêu diệt hết từng người một bên bọn Cecil ngoại trừ chính Cecil thì nó chừa lại. Vào đúng lúc này, Rydia cuối cùng cũng đã trở về và triệu hồi Mist Dragon để gây sát thương cao lên Golbez và giết chết con Shadow Dragon của hắn. Sau đó Golbez sẽ tấn công bằng các đòn phép thuật như - Bio, Thundaga, và Fira lên toàn bộ nhóm. Bất kể HP của hắn trên bản SNES và GBA là bao nhiêu đi chăng nữa, bạn không cần phải rút hết HP của hắn - một khi bạn tấn công hắn bằng một đòn nào đó mà hắn mất khoảng 3,000 HP trở lên thì hắn sẽ thua. Vì vậy, trên thực tế thì đây là con trùm không khó để tiêu diệt.

Nintendo DSsửa

Trong bản DS, bạn muốn hạ gục Golbez thì ít nhất tất cả nhân vật trong nhóm phải đạt level 30.

Mở đầu trận đấu thì cũng như trên, cho đến khi Rydia đến và tham gia vào trận đánh. Golbez sẽ bắt đầu giai đoạn thứ hai của trận đánh bằng cách sử dụng kĩ năng Barrier Shift khiến cho hắn có thể hấp thụ tất cả các sát thương phép thuật thuộc tính và chỉ kị một thuộc tính duy nhất. Golbez sẽ sử dụng lại kĩ năng này sau khi bạn đánh đúng điểm yếu của hắn. Lần này thì HP của Golbez là 9,999 HP, và muốn tiêu diệt hắn, bạn phải rút hết bấy nhiều HP. Tuy nhiên HP của Golbez sẽ được phục hồi đầy đủ khi mà hắn triệu hồi con Shadow Dragon, và cũng vì thế mà bao nhiêu sát thương bạn gây ra cho hắn vào đầu trận đấu đều vô ích.

Nếu Cecil bị giết hoặc HP còn thấp sau trận đấu với Calcabrina thì thời điểm đầu trận đấu với Golbez khi hắn chưa triệu hồi con rồng là thời điểm tốt nhất để phục hồi HP cho anh ta, mặc khác, đòn tấn công đầu tiên của Golbez thì hiển nhiên là nhằm vào Cecil để giết anh ta trước khi bạn có cơ hội làm điều gì đó, nếu để việc đó xảy ra thì trận đấu sẽ trở nên khó khăn rất nhiều. Hãy cho một nhân vật nào đó sử dụng Spider Silk lên Golbez sớm nhất có thể để làm phần sau của trận đấu dễ dàng hơn. Niệm phép Shell lên Cecil thật nhanh trước khi Golbez trói toàn bộ nhóm.

Sau khi Rydia đến, mục tiêu đầu tiên của bạn là hồi sinh Rosa và niệm phép Shell lên cô ta, rồi sau đó lần lượt hồi sinh và niệm Shell lên các thành viên còn lại. Nếu Rosa lại chết nữa thì hãy cho Cecil niệm phép Cura để chắc rằng anh và Rydia có thể sống sót sau đợt tấn công của Golbez. Golbez sẽ niệm các phép thuật cấp 2 lên toàn bộ các thành viên trong nhóm vì thế càng nhiều người sống sót thì sát thương của phép thuật hắn tung ra sẽ bị phân tán lên nhiều thành viên và giảm xuống, hắn cũng sử dụng các phép Drain và Osmose để hút MP, HP từ Cecil nhằm phục hồi cho hắn.

Một khi Rosa được hồi sinh và được phép Shell bảo vệ, hãy cho cô ta sử dụng kĩ năng Dualcast để hồi sinh, phục hồi HP và niệm phép bảo vệ lên các thành viên còn lại. Cecil thì sử dụng phép Libra lên Golbez để cho Rydia triệu hồi Eidolon có thuộc tính mà Golbez kị sẽ gây ra sát thương rất lớn. Kĩ năng Jump của Kain thì lúc này vô dụng thôi, thậm chí còn bất lợi khi mà anh ta nhảy lên thì chỉ còn lại bốn thành viên và các đòn phép thuật của Golbez sẽ ít bị phân tán đi, vì vậy hãy cho Kain làm người phục hồi HP và MP cho các thành viên khác bằng các bình Potion và Ether.

Thư Việnsửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên